پست های ارسال شده در آدر سال 1384

خاطره ی کودکی   چين به پيشانی و غم بر دل ما                                    راه نداشت بادبادک با باد تا فراسوی زمين خبر شادی ما ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 4 بازدید