پرشین وبلاگ لیست وبلاگ های فارسی قالب های وبلاگ
شفق 82
 

دريغ بر ملتی که با شيپور به استقبال حاکم تازه اش می رود و با هو کردن بدرقه اش می کند ‌‌تنها به خاطر اينکه با شیپور به استقبال ديگری برود .

دريغ بر ملتی که فرزانگانش در اثر پيری گنگند و مردان شجاعش هنوز در گهواره .

دريغ بر ملتی که پاره پاره شده است و هر پاره ای خود را ملتی می داند .

دريغ بر ملتی که لباسی را بر تن می کند که خود نمی بافد
                                         نانی را می خورد که خود درو نمی کند
           شرابی را می نوشد که از چرخشت او جاری نمی گردد .
دريغ بر ملتی که زورمدار را همچون قهرمانی تشويق می کند و سلطه جوی پر ابهت را عطابخش می انگارد .

دريغ بر ملتی که در رؤيای خويش خواهشی را خوار می شمارد و در بيداری تسليمش می شود .

دريغ بر ملتی که دم بر نمی آورد مگر هنگامی که در تشييع جنازه گام بر می دارد
                    خود را نمی ستايد مگر در ويرانه هايش

                                       و

عصيان نمی کند مگر در هنگامی که گردنش در ميان تبر و کنده قرار دارد.

 

                                                                                                                                                                  « خليل جبران »

 

 

          

                      

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤ - شفق