پرشین وبلاگ لیست وبلاگ های فارسی قالب های وبلاگ
شفق 82
!!!

میان دایره ی حیرت

که هر چه می بینم

  به هر رگم، همه چون نشری ست از نفرت

 

 

و گرد سفره ی ظلمت

به سور گند حقارت                       

حضور این همه مردار خوار،

-      اشارتی ست مرا

-        و دعوتی به سر سفره ی تعلق و تن

چو نیمه جان و خسته بپرسند کی؟

کجاست آنکه بگوید : من!

                        چو با دلم صدا بزنم «دوست»

                        بگویدم که : منم من

لب گشوده ی هر زخم پیر پرسش را

                              شفای دست جوابی همیشگی باشد

            به مرهمی که همه اوست

کجاست آن یگانه ی نایاب

عزیز گمشده در چاه

                        چاه ظلمت خواب

جواهری که در این گنداب               

فتاده است و نیافتاده

از اوج گوهر ناب خویش

چنان تمامی ما در عمق

-        که روح و جسممان همه فرسود-

اگر چه مانده لیک نیالوده

                       کجاست آنکه نفس هایش

                          مرا جواب نفس باشد

کجاست آنکه اسارت او

حضور حضرت آزادی ست

خراب و خرد اگر چون ماست

لیک ذات آبادی ست

                                کجاست؟

                                           کجاست؟

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٦ - شفق